Page 9 - Enterpress Magazin - 2021. 4-6.
P. 9

2021. július – december                                     9. oldal


    Tápegység nélküli üzemmód               A GOTEK meghajtó 720KB, 800KB –os image fájlokat kezel
    (V1.0 verziónál elérhető)               le, ilyen fájlokat kell nekünk készítenünk. Ehhez a pendrive
                               –on találtok segédprogramokat, illetve üres image fájlo-
    A DFD –t van lehetőségünk saját tápegység nélkül is kaz is a DFD könyvtárban. Javaslom ezeknek a fájloknak a
    használnunk. Ilyen esetben a funkciók csak részben ér- másolását, és a másolatokban végezzük a műveleteket. A
    hetők el, és a működés korlátozódik a GOTEK meghaj-  Image Disk Toolkit programot javaslom, mellyel fel tudunk
    tóra. Ha a DFD –nek nem biztosítjuk a saját tápellátását, csatolni egy üres image állományt, és így már tudjuk hasz-
    a számítógépen keresztül, a számítógép tápegységé-  nálni, mint egy normál floppy lemezt.
    ről ez megtörténik, azonban a floppy meghajtóknak
    szükséges 12V nem állítódik elő. Ezért ebben az esetben  A Pendrive tartalma
    a floppy meghajtók nem érhetők el, csak a GOTEK meg-
    hajtó. USB eszközről így is használható a készülék, de A DFD –hez tartozékként jár egy pendrive is. Ezen a pendri-
    a felhasználásnak ez a módja hosszabb időn keresztül ve –on számos floppy image fájlt helyeztem el, illetve egy
    nem javasolt. A számítógép tápegysége nem lett mé-  olyan FAT32 –es fájlrendszert, amivel a készülék biztosan
    retezve arra, hogy további terhelést keljen kiszolgálni, működik. A pendrive tartalma változó lehet, ezért itt rész-
    így annak a melegedése várhatóan meg fog nőni, ami letes tartalomjegyzéket nem ismertetek.
    hosszabb távon meghibásodást eredményezhet. A DFD A pendrive-on található egy DFD könyvtár, amiben szá-
    hátulján lévő 5.5mm –es DC aljzaton keresztüli táplálás mos segédprogram található image fájlok készítéséhez,

    esetében ugyanezen felhasználási mód érhető el. módosításához. Ezekről a programokról olvashatsz az
    Várhatóan a jövőben ez a csatlakozó a készülékről le http://ep128.hu oldalon is.
    fog kerülni.
                               Felhasználási feltételek
    Külső floppy meghajtók csatlakoztatása
                               Figyelem! A készülék nem rendelkezik semmi nemű tanú-
    A külső floppy meghajtók csatlakoztatásához szük- sítvánnyal, mivel ez egy hobbi projekt terméke. Kereske-
    ségünk lesz egy PC floppy kábelre, és egy tápkábelre. delmi forgalomba nem hozható, csupán kiállításokra
    Ezek a kábelek nem tartozékai a DFD –nek. A PC floppy szánt bemutató tárgy. A készülék további célokra történő
    kábelre 2 meghajtót tudunk csatlakoztatni. A kábelen lévő felhasználása így mindenkinek csak a saját felelősségére
    csatlakozók közül a kábel végén lévő meghajtó, a csava- történhet.
    rás után csatlakozón a C meghajtó lesz, míg a középső
    csatlakozón lévő a D meghajtó.
                               Egyéb elérhetőségek:
    A floppy meghajtóknak szükségük van +5V és +12V –
    os tápfeszültségre. Ezt a tápfeszültséget vagy egy külső ATLAB - https://nattila.hu/
    tápegységről, vagy a DFD –n kialakított tápcsatlakozóról Youtube csatorna:
    tudjuk biztosítani. A DFD –n lévő csatlakozó kiosztása a https://www.youtube.com/c/AttilaNagy73
    következő ábrán látható:               Email: vokroot@gmail.com

                               Módosított tápellátás, V2.0 verziótól

                               A második verziótól kezdve módosul a készülék tápellá-
                               tása. A készülék ezen verziója nem képes már tápegység
                               nélküli üzemmódra, azaz minden esetben szükséges a
                               készülékhez a saját tápegysége. A tápegység is módo-
                               sult
                               egytápfeszültségre, így a működéshez elegendő egy
    Értelem szerűen a +12 a +12V –ot jelenti, míg a +5 a +5V stabilizált 12V 3A-es tápegység. A készülék egy saját bel-
    –ot. A G G jelölés a 2 db. GND pontot jelenti. Javasolt ká- ső tápegységgel állítja elő a működéséhez szükséges
    bel lehet, egy régi PC tápegységről levágott molex csatla- 5V tápfeszültséget, illetve másodlagos funkcióként elő-
    kozó és kábel. Ezen a kábelen a sárga szín a +12V, a piros állít egy 9V –os tápfeszültséget is. Ezzel lehetőség nyílt
    a +5V, míg a feketék                 arra, hogy a számítógép tápellátását is biztosítani tudjuk
    a GND –t jelentik.                  a DFD felől. Ebben az esetben az Enterprise saját gyári
                               tápegységét nem szükséges csatlakoztatnunk a számí-
    GOTEK image fájl létrehozása PC –vel         tógéphez, mivel a tápellátást a DFD biztosítja részére,
                               továbbá a DFD tápkapcsolója egyben a számítógép táp-
    A GOTEK meghajtó floppy image fájlokat tud kezelni. Eze- kapcsolójaként is funkcionál, pótolva ezt a hiányzó ke-
    ket a fájlokat PC –n tudjuk előkészíteni. Alapvetően ebben zelőszervet. A tápellátásnak továbbra is használhatunk
    a használati útmutatóban nem fogok részletes program- akár kéttápfeszültséges tápegységet is, azonban arra
    bemutatót tartani, csupán iránymutatást szeretnék adni a ügyeljünk, hogy a 12V –os táp terhelhetősége legalább
    művelethez.                      3A legyen.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14